CO2-reductie in lijn met het milieubeleid

Heras onderschrijft het ambitieuze milieubeleid van de regering en wil daar met een eigen concreet programma aan bijdragen.

Daarom zijn er voor 2019 de volgende doestellingen:

Scope 1  -2%

Scope 2  -2%

Scope 3 -0,5%

Om deze doelstellingen te behalen zullen we tot nieuwe maatregelen moeten komen. Hiervoor hebben we voor 2018 de volgende maatregelen benoemd:

  • Resultaten energieaudit, omzetten naar initiatieven en bij goedkeuring Directie maatregelen;
  • Afvalreductie met 2% door middel van kostenreductie, betere afvalscheiding en andere initiatieven in samenwerking met Milgro.
  • Interne betrokkenheid en communicatie te vergroten door duurzaamheidsmeetings te organiseren.
  • +5% verkoop van “groene producten” ten opzichte van daadwerkelijke aantallen 2018.
  • Verminderen van CO2 door de aanschaf van bedrijfswagens die een lagere uitstoot hebben.
  • Stimuleren van duurzaam rijden door het verder onder de aandacht brengen van ons e-driver programma.

Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat Heras haar doelstellingen behaalt. Actuele informatie over (tussen)resultaten, documenten, voortgang en eventuele afwijkingen zullen wij communiceren op deze website, onder meer door hier ieder half jaar relevante resultaten te publiceren.

U kunt hier het communicatieplan vinden.

Energiemanagementplan

Heras werkt continu, gestructureerd en beheerst aan een efficiënt energiegebruik. Het daartoe opgestelde energiemanagementplan kunt u via de volgende publicatie inzien:

Algemene trends binnen Heras

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) valt voor Heras niet alleen duurzaamheid, maar het bredere aspect van het gehele maatschappelijk belang – mens, bedrijf en omgeving. Vanaf 2009 is MVO meer gaan leven onder de medewerkers, onder meer door het instellen van een MVO-commissie. Binnen Heras zien we een duidelijk toenemend bewustzijn rond het belang van MVO, vooral als het gaat om concrete doelstellingen. Reductie van de CO2-uitstoot is er daar een van.

Stap voor stap naar minder CO2

De CO2-bewustwording is mede te danken aan de CO2 Prestatieladder. Het meten en rapporteren van onze CO2-uitstoot maakt onze CO2-reductie concreet voor medewerkers en externe partijen. Zichtbaarheid stimuleert. Zichtbaarheid zorgt ervoor dat iedereen zich bewust wordt van de mogelijkheid een eigen bijdrage te leveren. En iedereen kán ook op zijn eigen wijze bijdragen aan de CO2-reductie. Uiteraard zijn we er nog niet. De MVO-attitude groeit van bekendmaking en bewustwording langzamerhand naar de volgende fase: gedragsaanpassing.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn bij Heras van harte welkom. Wij nodigen dan ook een ieder van harte uit om suggesties, ideeën of voorstellen per mail te sturen naar: CO2@heras.nl.